Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Cách giảm stress

Research suggests exercise is a potent weapon against mild to moderate depression. Physical activity releases endorphins that can help boost mood. Regular exercise is also linked to higher self-esteem, better sleep, less stress, and more energy. Any type of moderate activity, from swimming to housework, can help. Choose something you enjoy and aim for 20 to 30 minutes four or five times a week.

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục là một vũ khí mạnh chống lại  trầm cảm nhẹ đến vừa phải. Vật lý hoạt động giải phóng endorphins có thể giúp thúc đẩy tâm trạng. Tập thể dục thường xuyên cũng liên quan đến lòng tự trọng cao hơn ,giấc ngủ tốt hơn, ít căng thẳng, và nhiều năng lượng hơn. Bất kỳ loại hoạt động vừa phải, từ bơi lội cho đến  công việc gia đình, có thể giúp đỡ. Chọn một cái gì đó bạn thưởng thức và mục tiêu 20 đến 30 phút , bốn hoặc năm lần một tuần.

A playful puppy or wise-mouthed parrot is no substitute for medication or talk therapy. But researchers say pets can ease the symptoms of mild to moderate depression in many people. Pets provide unconditional love, relieve loneliness, and give patients a sense of purpose. Studies have found pet owners have less trouble sleeping and better overall health.

Một chú cún con vui tươi hoặc con vẹt có miệng  khôn ngoan  là không thể thay thế cho thuốc hoặc liệu pháp nói chuyện. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết vật nuôi có thể giảm nhẹ triệu chứng từ nhẹ đến trung bình bệnh trầm cảm ở nhiều người. Vật nuôi cung cấp cho con người tình yêu vô điều kiện, làm giảm sự cô đơn, và cung cấp cho bệnh nhân một cuộc sống có  mục đích. Các nghiên cứu đã tìm thấy chủ sở hữu vật nuôi khg có vấn đề  khó ngủ  và sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Theo webmd .com ( web này từ nhiều  bác sĩ chuyên nghiệp cho lời khuyên nên rất hay và rất đúng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến