Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Chương 11: Thí Cơm Tăng Phước ( trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

Đức Phật dạy:

"Mang thức ăn cho 100 người ác, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một người thiện.

Mang thức ăn cho 1.000 người thiện, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một người trì Ngũ Giới.

Mang thức ăn cho 10.000 người trì Ngũ Giới, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một vị Tu-đà-hoàn.

Mang thức ăn cho 1 triệu vị Tu-đà-hoàn, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một vị Tư-đà-hàm.

Mang thức ăn cho 10 triệu vị Tư-đà-hàm, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một vị A-na-hàm.

Mang thức ăn cho 100 triệu vị A-na-hàm, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một vị A-la-hán.

Mang thức ăn cho 1 tỷ vị A-la-hán, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một vị Bích-chi-phật.

Mang thức ăn cho 10 tỷ vị Bích-chi-phật, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho bất kỳ một vị Phật nào ở ba đời.

Thế nhưng, mang thức ăn cho 100 tỷ vị tam thế chư Phật, thì vẫn không bằng lấy thức ăn cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến